سماساین | پرتو آوران سما

سماساین | پرتو آوران سما

شــرکت پرتــوآوران ســما برنــد تجــاری ســما ســاین فعالیــت خــود را بــا داشــتن پرســنلی مجــرب و متعهــد در زمینــه تولیــد انــواع تابلوهــای مســیریابی و راهنمــا انــواع بــرش و طراحــی روی انــواع کالاو محصــولات تولیــد پــاک و بــج ســینه ودیگــر انــواع محصــولات چــاپ، بــا هــدف رضایتمنــدی مشــتری آغــاز کــرد
مهمتریــن دســتاورد ایــن مجموعــه در ابتــدای فعالیــت خــود اخذنمایندگــی از مجموعــه بــزرگ چــاپ صنعتــی اقبــال در زمینــه تولیــد وچــاپ آلومینیــوم آنادایــز شــده در عمــق 25 میکــرون مــی باشــد.
پرســنل ایــن مجموعــه افتخــار همــکاری بــا چــاپ صنعتــی اقبــال در پــروژه هــای زیــر را داشــته اســت.
فــرودگاه بیــن المللــی زاهدان،بیمارســتان امــام خمینی(ره)تهران،بیمارســتان شــهید لبافــی نژاد،بیمارســتان اختر،بیمارســتان رســول اکــرم(ص) رشــت،کلینیک نــور کرج،دانشــکده نقشــه کشــی خواجــه نصیر،مجتمــع آموزشــی بانــو امیــن و...
هــم اکنــون ایــن مجموعــه آمادگــی خــود را جهــت ارائــه انــواع محصــولات و خدمــات خــود از قبیــل
مشــاوره،طراحی،خدمات پیــش از چاپ،چــاپ وپــس از چــاپ بــه مجموعــه هــای ذیــل اعــام میــدارد:
مراکزآموزشی
مراکز درمانی
فروشگاه های زنجیره ای
هتل ها،رستورانها و کافی شاپ
فرودگاه ها
و دیگر مراکز و ارگانهای دولتی و غیر دولتی

کارت ویزیت مجازی

جهت دریافت کلیه اطلاعات و مشخصات این مجموعه می توانید کلمه (Samasign) را به سامانه ( 5000515660 ) پیامک نمایید.

فرم تماس باما